Sleva -5% s kódem 5promo
hello@artforma.com
Napište nám e-mail
Popovídejme si přes Messenger
Popovídejme si přes Whats app
Košík 0 Kč Kč 0
Ověřený prodejce
Váš košík je prázdný.

I. Definice

Pojmy používané v Pravidlech znamenají:

1. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení přiznávají právní způsobilost, která uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu v rámci Obchodu.

2. Spotřebitel – fyzická osoba, která s Prodávajícím provádí právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností. Ustanovení Nařízení ohledně spotřebitele se vztahují i na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že se nejedná o osobu odbornou, vyplývající zejména z předmětu jeho podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o hospodářské činnosti.

3. Prodejce – subjekt spravující a provozující Obchod, tj. FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. se sídlem ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, NIP: 9231729378, zapsaná v Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000756639, dokumentaci a registrační spisy společnosti vede Okresní soud Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani , IX obchodní oddělení Národního soudního rejstříku . Kontakt s Prodávajícím je možný prostřednictvím:

4. Předpisy – tento dokument definující všeobecné podmínky prodeje a pravidla pro poskytování elektronických služeb v rámci Internetového obchodu Artforma.

5. Internetový obchod (Store) – internetový obchod provozovaný pod názvem Artforma dostupný na artforma.cz.

6. Zboží – produkty nabízené v internetovém obchodě.

7. Smlouva o prodeji– smlouva uzavřená mezi prodávajícím a zákazníkem na dálku prostřednictvím internetového obchodu.

8. Objednávka– Zákazníkovo prohlášení o záměru směřující přímo k uzavření kupní smlouvy, s uvedením zejména typu a počtu Zboží.

 

II. Obecné

1. Tato Pravidla definují pravidla pro používání internetového obchodu dostupného na adrese: artforma.cz/. Zákazník by si měl přečíst Pravidla před registrací účtu v Obchodě, protože to utváří jeho práva a povinnosti.

2. Tyto předpisy jsou předpisy uvedené v čl. 8 zákona ze dne 18. července 2022 o poskytování elektronických služeb.

3. Tato pravidla definují zejména:

 • Pravidla pro registraci a používání účtu jako součásti online obchodu.
 • Podmínky a pravidla pro elektronické zadávání objednávek v rámci internetového obchodu.
 • Zásady uzavírání prodejních smluv pomocí služeb poskytovaných v rámci internetového obchodu.

4. V souladu s povinností vyplývající ze zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb as ohledem na informační povinnosti stanovené v čl. 12 sec. 1 bodů 19 a 20 zákona o právech spotřebitele ze dne 30. 5. 2014 prodávající sděluje, že:

- technické podmínky pro používání Obchodu jsou následující: jakékoli zařízení schopné provozovat webový prohlížeč, např.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

– Další technické požadavky:

 • Soubory cookie povoleny
 • JavaScript povolen,
 • Vyskakovací okna povolena,
 • Je nainstalován Adobe Flash Player 11 nebo novější.

- významná interoperabilita digitálního obsahu Obchodu s počítačovým hardwarem a softwarem Zákazníka může být následující: při provádění rychlých převodů prostřednictvím systému rychlé platby PayPal, Stripe, Braintree, PayU.

5. Aby mohl zákazník používat internetový obchod, měl by získat přístup k počítačové stanici nebo koncovému zařízení s přístupem na internet.

6. V souladu s platnými právními předpisy si Artforma vyhrazuje právo omezit poskytování služeb prostřednictvím Internetového obchodu osobám starším 18 let. V takovém případě budou potenciální zákazníci upozorněni na výše uvedené.

7. Zákazníci mohou tato Pravidla kdykoli otevřít prostřednictvím odkazu na domovské stránce webu artforma.cz/ a stáhnout si je a vytisknout na vlastní pěst.

 

III. Pravidla pro používání Internetového obchodu

1. Registrace v internetovém obchodě je volitelná. Zákazník může provést objednávku bez registrace v Obchodě po přečtení a přijetí těchto Pravidel. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře dostupného na webových stránkách Obchodu. Podmínkou registrace je souhlas s obsahem Pravidel a poskytnutí osobních údajů označených jako povinné.

2. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a dat v souvislosti se službami poskytovanými v rámci Internetového obchodu přijímá Prodávající technická a organizační opatření přiměřená míře ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření zabránit neoprávněnému získávání a úpravám osobních údajů zasílaných na internetu.

3. Zákazník je povinen zejména:

 • Používejte Internetový obchod způsobem, který je v souladu s obecně platnými právními předpisy, ustanoveními Předpisů a také s obecnými zásadami používání internetu.
 • neposkytovat ani nepřenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah propagující násilí, pomlouvačný nebo porušující osobnostní práva a jiná práva třetích stran,
 • používat internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním konkrétního softwaru nebo zařízení,
 • nepodnikání akcí spočívajících v odesílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spam) v rámci internetového obchodu,
 • používat internetový obchod způsobem, který není nepohodlný pro ostatní zákazníky a prodejce,
 • použít jakýkoli obsah zveřejněný v rámci internetového obchodu pouze pro osobní použití pro nekomerční účely,

4. Prodávající může s okamžitou účinností zbavit zákazníka práva používat Internetový obchod, jakož i omezit jeho přístup k některým nebo všem zdrojům Internetového obchodu v případě, že zákazník poruší Pravidla, zejména když zákazník:

 • uvedení nepravdivých, nepřesných nebo neaktuálních údajů při registraci v internetovém obchodě, uvedení v omyl nebo porušení práv třetích stran.
 • prostřednictvím internetového obchodu porušil osobnostní práva třetích osob, zejména osobnostní práva ostatních zákazníků internetového obchodu,
 • dopustil se jiného chování, které bude prodávajícím považováno za chování neslučitelné s platnými zákony nebo obecnými zásadami používání internetu nebo poškozující dobré jméno prodávajícího.

5. Osoba, která byla zbavena práva používat internetový obchod, se nesmí bez předchozího souhlasu prodávajícího znovu zaregistrovat.

 

IV. Postup při uzavírání Kupní smlouvy

1. Prodávající prostřednictvím Obchodu provádí vzdálený prodej zboží ve své nabídce. Zákazník se může seznámit s hlavními vlastnostmi zboží před provedením objednávky na stránkách Internetového obchodu u jednotlivého zboží. Chcete-li uzavřít Smlouvu o prodeji na dálku prostřednictvím Internetového obchodu, přejděte na webovou stránku Internetového obchodu a vyberte Zboží a podnikněte další technické kroky na základě zpráv zobrazovaných zákazníkovi a informací dostupných na webových stránkách.

2. Výběr objednaného Zboží Zákazníkem se provádí jeho přidáním do košíku.

3. Při zadávání Objednávky - do doby stisku tlačítka potvrzujícího odeslání Objednávky - má Zákazník možnost upravit zadané údaje a vybrané Zboží. Chcete-li to provést, postupujte podle zpráv zobrazených zákazníkovi a podle informací dostupných na webových stránkách.

4. Poté, co Zákazník uvede všechny potřebné údaje, se zobrazí souhrn zadané Objednávky. Souhrn zadané Objednávky bude mimo jiné obsahovat: popis vybraného zboží nebo služeb, jednotkové ceny zboží, celkovou cenu, informace o poskytnuté slevě, hodnotě objednávky a všech dalších nákladech včetně nákladů na dodání, jakož i dodací adresu, fakturační údaje a zvolený způsob platby.

5. Pro odeslání Objednávky je nutné přijmout obsah Pravidel, uvést osobní údaje označené jako povinné a stisknout tlačítko: "Objednávka s povinností platby". Zadání objednávky pokaždé vyžaduje předchozí přečtení Pravidel a přijetí jejich podmínek jako závazných.

6. Po zadání objednávky obdrží Zákazník na zadanou e-mailovou adresu potvrzení o uzavření smlouvy na dálku na trvalém nosiči obsahující rovněž příslušný obsah Pravidel. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí potvrzení Objednávky Prodávajícím.

7. V případě nedostupnosti některého Zboží, na které se Objednávka vztahuje nebo dodací lhůty přesahující 14 dnů, bude Zákazník o této skutečnosti neprodleně informován bez potvrzování uzavření smlouvy na dálku a může se rozhodnout o způsobu plnění objednávky (akceptace uvedená dodací lhůta; plnění objednávky v souvislosti s některým zbožím; zrušení objednávky jako celku).

8. V případě, že Zákazník neobdrží potvrzení o uzavření smlouvy na dálku na trvalém nosiči na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem nebo neobdrží informaci o nedostupnosti některého Zboží do 24 hodin od zadání objednávky, Zákazník by měl okamžitě kontaktovat prodejce.

9. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a její nedílnou součástí jsou ustanovení tohoto Řádu v rozsahu, v němž nejsou v rozporu s kupní smlouvou samotnou.

10. Evidence, zabezpečení a sdílení údajů objednávky a Pravidel probíhá formou zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem. Zákazníci, kteří si zřídili účet v online obchodě, mají další přístup ke svým předchozím objednávkám jako součást funkčnosti online obchodu.

 

V. Doručení

1. Dodání Zboží je omezeno na území České republiky a probíhá na adresu uvedenou Zákazníkem při zadávání Objednávky. Dodání zboží mimo území České republiky probíhá individuálním ujednáním mezi prodávajícím a zákazníkem.

2. Doručení objednaného zboží je realizováno prostřednictvím kurýra. Z logistických důvodů Prodávající nenabízí možnost osobního vyzvednutí Objednávky ve své prodejně ani na jiném místě.

3. Doručení je zpravidla bezplatné, bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem a místo dodání. Jakékoli dodatečné náklady na doručení mohou být uvedeny jako možnost při zadávání objednávky a budou vyžadovat souhlas zákazníka.

4. Dodací lhůta je do 23 pracovních dnů, s dobou výroby do 11 pracovních dnů a dodací lhůtou do 7 pracovních dnů. Dodací lhůta se počítá ode dne potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím.

5. Je-li Zákazníkem Spotřebitel, nese riziko náhodného poškození nebo ztráty Zboží během přepravy Prodávající. Zákazník by měl zásilku zkontrolovat včas a způsobem přijatým pro zásilky tohoto typu. Pokud je Zboží dodáno se zjevným poškozením nebo ztrátou během přepravy, měl by Zákazník pokud možno takovouto závadu co nejdříve nahlásit dopravci (kurýrovi) a Prodávajícímu a provést další úkony potřebné ke zjištění případné odpovědnosti přepravce. , zejména potvrzením stavu zásilky. Prodlení s nahlášením takové vady nemá pro Zákazníka žádné negativní důsledky, zejména není dotčena odpovědnost prodávajícího za nesoulad zboží se smlouvou (bod IX. Pravidel). Rychlejší oznámení zjištěných škod způsobených během přepravy však umožní prodávajícímu rychleji uznat reklamaci a umožní prodávajícímu uplatnit vlastní nároky vůči přepravci nebo přepravnímu pojistiteli.

 

VI. Ceny a způsoby platby

1. Ceny Zboží zobrazené na stránkách Internetového obchodu jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují všechny součásti včetně DPH a cla.

2. Zákazník má možnost zaplatit cenu:

- stáhnout

- platba v systému PayU

- Platba PayPal

- Platba Braintree

- Platba Stripe

3. Zákazník je povinen provést platbu do 7 dnů od obdržení potvrzení o uzavření Smlouvy od Prodávajícího, pokud se nerozhodl pro platbu na dobírku v případě dobírky.

4. Pokud má zákazník zájem o zaslání faktury s DPH, měl by o tom informovat prodávajícího v okamžiku zadávání objednávky (výběrem příslušné možnosti v objednávkovém formuláři) a poskytnout prodávajícímu údaje potřebné pro správné vystavení faktury s DPH. . Před provedením platby může prodávající vystavit doklad, který je podkladem pro provedení platby – proforma fakturu.

 

VII. Zrušení a změna specifikací smlouvy

1. Po zadání objednávky je kupující oprávněn ji změnit nebo zrušit do 2 pracovních dnů od okamžiku uzavření objednávky. Finalizací se rozumí provedení platby nebo volba doručení na dobírku (platba při převzetí zásilky).

2. Veškeré informace související se změnou specifikace objednávky nebo jejím zrušením je kupující povinen poskytnout prodávajícímu e-mailem na adresu: service@artforma.cz. Pro usnadnění kontaktu je lepší uvést číslo objednávky, na kterou se změna nebo zrušení vztahuje.

3. Jakákoli úprava původní specifikace bude mít za následek změnu ceny objednávky, kterou se kupující zavazuje uhradit, a nutnost zaplatit manipulační poplatek ve výši 490 CZK.

4. V případě zrušení objednávky bude hodnota vratky snížena o manipulační poplatek 490 CZK.

5. Na změnu a zrušení po uvedené lhůtě nebude brán zřetel z důvodu obchodního profilu prodávajícího vyplývajícího z produktové personalizace každé objednávky.

 

VIII. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Prodávající informuje, že většina Zboží nabízeného v Internetovém obchodě je plně vyrobena na individuální objednávku Zákazníka a přizpůsobena jeho potřebám. Většinu Zboží nabízeného v Internetovém obchodě tedy tvoří neprefabrikované zboží, vyrobené podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb. Podle Čl. 38 bod 3 zákona o právech spotřebitele, ve vztahu ke smlouvám, jejichž předmětem je předmětné zboží, není spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku.
S ohledem na výše uvedené prodávající uvádí, že níže popsané právo na odstoupení od smlouvy na dálku se vztahuje pouze na produkty z kolekce Valentina (nábytkové sestavy).

1. Zákazník, který je spotřebitelem, má dle ustanovení zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Čtrnáctidenní lhůta začíná převzetím zboží zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou přepravce a v případě velkého množství zboží, které je dodáváno samostatně, v dávkách nebo po částech, od převzetí zboží. posledního zboží, jeho šarže nebo části. Pro dodržení lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat jakýmkoli způsobem, například prostřednictvím:

2. Zákazník může rovněž podat prohlášení o odstoupení od smlouvy prostřednictvím formuláře obsaženého v příloze č. 2 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, jehož vzor je rovněž uveden níže v Pravidlech. Tento vzor je dodatečně dodáván spolu s potvrzením o uzavření smlouvy na dálku na trvalém nosiči.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka vrátí Prodávající neprodleně - nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne obdržení prohlášení Zákazníka o odstoupení od smlouvy Zákazníkovi všechny platby, které uhradil, vč. náklady na doručení položky.

4. V případě, že zákazník zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, není prodávající povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, které mu vznikly přesahující náklady na nejlevnější obvyklý způsob dodání zboží. nabízené prodávajícím.

5. Prodejce vrátí platbu pomocí stejné platební metody, kterou použil zákazník.

6. Prodejce může zadržet vrácení plateb přijatých od zákazníka, dokud neobdrží zboží zpět nebo dokud zákazník neprokáže jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

7. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen neprodleně, ve lhůtě nepřesahující čtrnáct dnů, vrátit zakoupené zboží v plném rozsahu (spolu mimo jiné s návodem k použití a dalšími dokumenty), ve stavu nepřesahujícím způsob jeho použití nezbytný k určení povahy, vlastností a fungování věcí. Zákazník nese přímé náklady na vrácení zboží. Pro dodržení termínu stačí zaslat zboží zpět před jeho uplynutím. V této lhůtě doporučujeme zaslat zakoupené zboží zpět na adresu: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko.

8. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku užití zboží nad rámec toho, co je nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování zboží, ledaže prodávající spotřebitele informoval o právo uzavřít smlouvu v souladu s požadavky čl. 12 sec. 1 bod 9 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele. Prodávající vzhledem k předmětu přepravy doporučuje, ale nevyžaduje pojištění přepravy s vrácením zboží.

9. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku ve vztahu ke smlouvám:

 • pro poskytování služeb, pokud podnikatel službu plně provedl s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po provedení služby podnikatelem ztratí právo odstoupit.
 • při nichž cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které podnikatel nemá pod kontrolou, a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o službách s vlastnostmi uvedenými spotřebitelem v objednávce jím umístěné nebo úzce související s jeho osobou .
 • ve kterém je předmětem služby neprefabrikovaný výrobek vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.
 • ve kterém je předmětem služby zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost.
 • ve kterém je předmětem služby zboží dodávané v uzavřeném obalu, které po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen.
 • ve kterém je předmětem služby zboží, které je svou povahou po dodání neoddělitelně spojeno s jiným zbožím.
 • ve kterém jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání se může uskutečnit až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu které podnikatel nemá pod kontrolou.
 • ve kterém spotřebitel výslovně požadoval, aby se k němu podnikatel dostavil kvůli neodkladné opravě nebo údržbě; v případě, že podnikatel poskytuje další doplňkové služby, než které požaduje spotřebitel, nebo dodává věci jiné než náhradní díly nutné k provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy ohledně doplňkových služeb nebo věcí.
 • ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen.
 • pro doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném.
 • uzavřeno veřejnou dražbou.
 • pro poskytování ubytovacích služeb pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, pronájem automobilů, gastronomii, služby související s trávením volného času, zábavu, sportovní nebo kulturní akce, pokud je ve smlouvě stanoven den nebo období poskytování služby.
 • na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej podnikatel o ztrátě informoval. o právu na odstoupení od smlouvy.

 

IX. Reklamace zboží

Platí pro zákazníka, který je spotřebitelem:

1. Veškeré zboží nabízené v Obchodě je zcela nové, bez právních vad a bylo legálně uvedeno na český trh. Prodávající má zákonnou povinnost dodat zboží bez vad. Odpovědnost prodávajícího za kvalitu služby poskytované zákonem upravují obecně závazná ustanovení o rozporu zboží se smlouvou, zejména kapitola 5a zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele.

2. V případě nesouladu zboží se smlouvou může Zákazník uplatnit u Prodávajícího reklamaci jakoukoli formou, zejména písemně na adresu: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko nebo e-mailem na adresu: service@artforma.cz. V reklamaci se doporučuje:

 • poskytnutí informací o předmětu reklamace, zejména o druhu a datu závady
 • definice požadavku na způsob odstranění vady (výměna zboží za nové, oprava zboží a následně snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy)
 • poskytnutí kontaktních údajů stěžovatele

což usnadní a urychlí posouzení stížnosti Obchodem. Doporučení uvedená v předchozí větě jsou pouze nezávaznými pokyny a žádným způsobem neovlivňují účinnost stížností podaných bez poskytnutí doporučených informací.

3. Je-li nutné reklamaci projednat, poskytne Zákazník Prodávajícímu reklamované zboží, které je předmětem opravy nebo výměny. Prodávající si zboží u zákazníka vyzvedne na vlastní náklady. Pokud bylo zboží instalováno před odhalením rozporu zboží se smlouvou, Prodávající zboží demontuje a po opravě či výměně opět sestaví, nebo tyto činnosti nechá provést na vlastní náklady.

4. Pro urychlení prošetření reklamace může Zákazník umožnit prošetření reklamace na dálku, zejména poskytnutím fotografií nebo umožněním kontroly v režimu videokonference. Aby se předešlo nepříjemnostem, může Zákazník využít možnosti prošetření reklamace na dálku i v případě, kdy je dodání produktu možné, tímto rozhodnutím nejsou omezena žádná práva Zákazníka.

5. Prodávající je povinen odpovědět na stížnost spotřebitele do 14 dnů od jejího obdržení. V případě požadavku na výměnu zboží, odstranění jeho vady nebo podání prohlášení o odstoupení od smlouvy na základě ustanovení o rozporu zboží se smlouvou (§ 5a zákona ze dne 30. května 2014 o spotřebiteli práva), je kupující povinen poskytnout prodávajícímu zboží, které je předmětem opravy nebo výměny.

6. Pokud Prodávající shledá reklamaci neoprávněnou, bude zboží doručeno Zákazníkovi spolu s příslušnými informacemi.

7. V případě neoprávněného nevyzvednutí zboží si může Zákazník zboží vyzvednout ze skladu Prodávajícího sám, ve vhodném čase (v pracovní den od 9 do 15 hodin) po informování Prodávajícího o zvoleném termínu. Případné opětovné doručení zboží prodávajícím nebo doručení na jinou uvedenou adresu je možné na základě samostatné dohody mezi prodávajícím a zákazníkem.

8. Prodávající odpovídá za rozpor zboží se smlouvou existující v době dodání a odhalený do dvou let od této doby. Má se za to, že rozpor zboží se smlouvou, který se projevil během dvou let od okamžiku dodání zboží, existoval již v době dodání, pokud se neprokáže opak nebo pokud nelze domněnku sladit s povahou zboží. zboží nebo povahy rozporu zboží se smlouvou. .

9. Na některé Zboží poskytuje Prodávající dodatečnou záruku za podmínek uvedených v záručním listě. Záruka poskytovaná Prodávajícím nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva Zákazníka, který je Spotřebitelem podle ustanovení o nesouladu zboží se smlouvou.

Platí pro jiného než spotřebitelského zákazníka:

1. V případě Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli ve smyslu bodu I. odst. 2 těchto Pravidel, podle čl. 558 § 1 občanského zákoníku strany vylučují odpovědnost prodávajícího ze záruky za vady prodané věci.

2. Výhradní odpovědnost ze záruky uvedená v předchozím bodě nebrání Prodávajícímu poskytnout záruku na vybrané Zboží nebo při individuálním jednání se Zákazníkem, který není Spotřebitelem.

 

X. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb

1. Prodávající podniká kroky k zajištění řádného fungování Internetového obchodu v rozsahu, který vyplývá ze současných technických znalostí, a zavazuje se v přiměřené době odstranit veškeré nesrovnalosti nahlášené Zákazníky.

2. Zákazník může upozornit prodávajícího na jakékoli nesrovnalosti nebo přerušení fungování internetového obchodu. Nesrovnalosti související s fungováním Internetového obchodu je třeba hlásit elektronicky na následující e-mailovou adresu: service@artforma.cz

3. Ve stížnosti týkající se nesrovnalostí souvisejících s fungováním internetového obchodu by měl být uveden typ a datum nesrovnalosti.

4. Prodávající odpoví na reklamaci neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího obdržení.

 

XI. Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání nároků

1. Prodávající informuje o možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a vymáhání reklamací. Jejich použití je dobrovolné a může k němu dojít pouze tehdy, když s tím obě strany sporu souhlasí.

 • Spotřebitel může požádat o zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z uzavřené Kupní smlouvy u Obchodní inspekce v souladu s čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sbírka zákonů 2001 č. 4, položka 25, ve znění pozdějších předpisů).
 • Spotřebitel může rovněž požádat, aby spor ohledně uzavřené Kupní smlouvy řešil stálý rozhodčí soud při příslušném vojvodském inspektorátu Obchodní inspekce v souladu s čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sbírka zákonů 2001 č. 4, položka 25, ve znění pozdějších předpisů).
 • Evropská komise také poskytuje platformu pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli (platforma ODR). Je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Podrobné informace o řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti spotřebitele využít mimosoudní způsoby vyřizování stížností, uplatňování reklamací a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v sídle a na webových stránkách vojvodských inspektorátů živnostenského podnikání. Kontrola a na: https://uokik.gov. pl/spory_konsumenckie.php

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Případné spory vzniklé v souvislosti s realizací kupních smluv mezi prodávajícím a zákazníkem budou řešeny v prvé řadě jednáním se záměrem smírného urovnání sporu.

2. Řešení jakýchkoli sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který není Spotřebitelem, bude řešeno u soudu příslušného podle sídla Prodávajícího.

3. Ve věcech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí ustanovení platného práva, zejména ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964. Občanský zákoník (konsolidované znění, Sbírka zákonů z roku 2014, bod 121, v platném znění) a zák. ze dne 30. května 1964. 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827).

4. Na smlouvy uzavřené s prodávajícím se vztahuje polské právo. V případě spotřebitelských smluv budou dodržována závazná ustanovení země bydliště spotřebitele a spotřebitel je těmito ustanoveními chráněn bez ohledu na volbu polského práva jako rozhodného práva.

Formulář pro odstoupení od smlouvy podle šablony

(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

- FORAM společnost s ručením omezeným sp. k. (KRS: 0000756639), ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko,

– Já/my(*) ___________________________________________________________ tímto informujeme/my (*) o svém (*) odstoupení od smlouvy o prodeji následujících položek (*) následujících položek konkrétní úkol zahrnující provedení následujících položek(*)/ pro poskytování následující služby(*)

– Datum uzavření smlouvy(*)/účtenka(*)

___________________________________________

– Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)

___________________________________________

– Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

___________________________________________

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové podobě)

– Datum________________________________________________________________________________

(*) Smazat podle potřeby.

Podívejte se na naše recenze na  

Zobrazit více